GDPR

GDPR


Behandling av personuppgifter –

information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Angelicas Fransstudio är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan

säkerställa resultatet av en behandling.


Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina

intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna

fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi

erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.


Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, 

statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och

analyseraverksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att

utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.


Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (I)

det särskilt överenskommits mellan Angelicas Fransstudio och dig, (II)då det inom

ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (III)

om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma

myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (IV) för det fall vi anlitar

utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna

sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande,

eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i

syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Angelicas Fransstudio verksamhet

sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Angelicas Fransstudio om

användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på

eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen

av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte

behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av

dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt

möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du

är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en

tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller

arbetar.


Öppettider

Enligt tidsbokning


Behandlingar

Mån - Fre 8:00 - 20:00Nygatan 12D, Växjö

hej@angelicasfransstudio.se


073-085 06 48


Observera att inga avbokningar

sker via telefon.

© Copyright. All Rights Reserved.

Skapad av Angelica Antoniuk